Правила за участие в промоционалната игра „Лято по женски с Розалгин® ! 5 месеца х 5 награди“ провеждана от Анджелини Фарма България ЕООД
I. Общи разпоредби

  1. Промоционалната игра „Лято по женски с Розалгин®! 5 месеца х 5 награди“ наричана за по-кратко „Играта“, се организира от фирма Анджелини Фарма България ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. “Асен Йорданов” 10, наричана за по-кратко „Организатор“.
  2. Участвайки в Играта, участниците декларират, че са запознати с настоящите Правила, приемат ги и се съгласяват да спазват техните разпоредби. Играта се провежда онлайн на български език на територията на Република България на адрес: www.rosalgin.bg.

II. Участието в Играта не е обвързано с покупка. Право за участие и получаване на награда имат всички физически лица на възраст над 18 години с постоянен адрес на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Анджелини Фарма България ЕООД и „Диджитъл Вижън“ ЕООД, както и членове на техните семейства.
III. Право на участие
За да получи право за участие в играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:

  1. Да влезе на интернет адрес: www.rosalgin.bg/ и да оторизира сайта да получи информация от неговия/нейния Фейсбук профил, като предоставянето на достъп до имейл адреса на потребителя чрез Фейсбук профила е задължително.

IV. Механизъм на играта
Играта се провежда единствено онлайн. Необходимо е потребителят да оторизира играта на www.rosalgin.bg да достъпи личния му Фейсбук профил и имейл адрес.
Потребителите трябва да качат снимка в страницата на играта на сайта www.rosalgin.bg и да споделят специалното съобщение, което ще се визуализира на собствената си Фейсбук страница, за да участват за наградите, според т. VI Награди от настоящите Правила и условия.

  1. Печелившите потребителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип от Организатора.

V. Период на валидност на играта

  1. Активният период за участие в Играта, в който участниците могат да попълват страниците с въпроси е от 00:00:01 ч. на 01.09.2017 г. и продължава до 23:59:59 ч. на 30.09.2017 г

VI. Награди
Наградите от играта „Лято по женски с Розалгин®! 5 месеца х 5 награди“ за периода от 00:00:01 ч. на 01.09.2017 г. и продължава до 23:59:59 ч. на 30.09.2017 г. са 5 бр. пътнически сак.

1. Получаване на наградите
3.1. Всички печеливши участници ще бъдат информирани за спечелените от тях награди, посредством изпращане на писмо на електронната им поща, с която са регистрирали своя Фейсбук профил. Имената на победителите ще бъдат публикувани след приключване на периода на играта на 02.10.2017 г. във Фейсбук страницата Здраве за Жената на адрес: https://www.facebook.com/zdravezajenata/.
3.2. В случай, че потребител, който бъде изтеглен като печеливш, не е предоставил своя имейл адрес, той има задължението да следи фейсбук страницата Здраве за Жената на адрес: https://www.facebook.com/zdravezajenata/ и да се свърже с организаторите по имейл на адрес: Rosalgin.summergame@gmail.com, за да предостави данните си за доставка на наградата.
3.3. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция с непечелившите участници.
3.4. За да получи наградата си, всеки печеливш участник трябва да отговори на полученото уведомително писмо [или да изпрати такова на адрес Rosalgin.summergame@gmail.com] до 10 работни дни от получаването на електронното писмо, като изпрати следната информация: Име и Фамилия [по лична карта], адрес за получаване на наградата и телефон за връзка. В противен случай участникът губи правото да получи своята награда и тя ще бъде връчена на друг участник, покрил условията за съответната награда и избран чрез томбола.
3.5. В случай, че участник, който е отказал да предостави достъп до имейл адреса на своя личен Фейсбук профил, е изтеглен като печеливш, той има задължението да се свърже с Организатора до 10 работни дни от публикуването на имената на печелившите участници на стената на фейсбук страницата Здраве за Жената на адрес: https://www.facebook.com/zdravezajenata/ .
3.6. Наградите се изпращат по куриер от Организатора [за сметка на Организатора] до 10 работни дни, след датата на обявяване на печелившите участници.
3.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни имена, невалиден телефон за контакт или непълен/неточен адрес за получаване на наградата.
3.8. Организаторът и Изпълнителят се задължават да осигурят и предоставят на спечелилият участник удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата, в случай, че тя надхвърля 30 (тридесет) лева. Спечелилият наградата може да ползва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

4. Общи условия
4.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга.
4.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила веднага след оповестяването им на http://www.rosalgin.bg/
4.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата, Общите условия или при форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на страницата на Играта.
4.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято електронна поща [e-mail] е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
4.5. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди на наградите по време на транспортирането им или тяхното складиране от страна на куриерската служба.
4.6. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. В случай, че участник пожелае да не получава подобна информация, може да заяви това на електронна поща с адрес Rosalgin.summergame@gmail.com
5. Защита на личните данни и Публичност
5.1. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство в страната, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Играта.
5.2. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участници в Играта и да я съхранява и използва, само по повод и във връзка с изпращане на спечелени награди и доказване на получаването им от страна на участниците.
5.3. С участието си в настоящата игра Печелившите участници декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за получаване на наградата и предоставят изричното си съгласие, че техните имена или други лични данни могат да бъдат съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица, само и единствено по повод и във връзка с изпращане на спечелените награди и доказване на получаването им от страна на участниците, както и че са запознати с правата си по чл. 19 от Закона за защита на личните данни.
6. Допълнителни разпоредби
6.1. Приложението на играта „Лято по женски с Розалгин®! 5 месеца х 5 награди“ е обект на авторско право. Възпроизвеждането на идеите, изображенията, цели текстове или части от текстове от трети лица с комерсиални цели е забранено от действащото законодателство в страната.