Политика за поверителност

За  „Анджелини Фарма България“ ЕООД поверителността на личната информация e с най-висок приоритет. Тази политика информира за това как ние се грижим за личните данни. Тази политика е представена във формат, който позволява лесно, да се достигне до всяка от частите, изброени по-долу. Тя е разработена съгласно „Общ регламент относно защита на личните данни“ („Регламент“) и Закон за защита на личните данни и всички подзаконови актове, както и техните изменения („законодателството“). Нашата Политика за поверителност дава отговор на въпроса как ние обработваме лични данни. Тази политика за поверителност важи за всички лични данни, които ние използваме при изпълнение на реализация на дейността ни.

1. Нашата визия за защитата на личните данни

Всички субекти на лични данни имат право на зачитане на личния им живот. Ето защо ние се отнасяме с грижа към нашите служители и трети лица (напр. клиенти, потенциални клиенти, лекари, дистрибутори, пациенти уведомяващи за получени нежелани лекарствени реакции и т.н.) и се ангажираме да защитаваме личните им данни и ги обработваме законосъобразно при реализацията на нашите организационни цели. Защитата на личните данни и обработването им в съответствие със закона са ключови елементи на този процес.

2. Принципи на обработване на личните данни

Ние обработваме личните данни законосъобразно, добросъвестно, прозрачно, в пълно съответствие с целите на обработване, спазвайки основните принципи на Регламента:

 • Ние обработваме личните данни само за целите, за които са събрани.
 • Ние обработваме личните данни законосъобразно и прозрачно.
 • Ако трябва да бъде дадено съгласие за целите на обработване, то може да бъде оттеглено по всяко време.
 • Ние свеждаме личните данни до минимум.
 • Стремим се да поддържаме данните актуални, съхранявайки ги точно такива, каквито са.
 • Обработваме данните по начин, който гарантира подходящи нива на сигурност и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба или повреждане, чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки.
 • Ние осигуряваме отчетност чрез поддържане на Регистър на дейностите по обработване на лични данни.
 • Ние съхраняваме личните данни само толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани. Ние винаги се съобразяваме със сроковете, предвидени от закона.

Нещо повече, ние имаме Длъжностно лице по защита на данните. Това е независима функция, която следи, дали ние прилагаме и спазваме разпоредбите, определени в Общия регламент за защита на данните. Вашите въпроси, заявления или жалби, ще бъдат адресирани до Длъжностно лице по защита на данните.

3. Какво представляват личните данни

За да обясним какви данни обработваме, трябва да дадем разяснение какво представляват личните данни. Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Личните данни могат да се разглеждат като различни части от информацията, които, събрани заедно, може да доведат до идентифициране на конкретно лице, или да бъдат свързани с вече идентифицирано лице. Дефинираните, кодирани или псевдонимизирани данни са лични данни, тъй като могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице. Тези данни остават лични данни и попадат в приложното поле на Регламента. Личните данни, които са необратимо анонимизирани и не могат да подпомогнат идентификацията на лица, вече не се считат за лични данни. Регламентът защитава личните данни, независимо от технологията, използвана за обработката на тези данни. Когато обработката е автоматизирана или ръчна, но данните са организирани в съответствие с предварително определени критерии (например азбучен ред), тези данни остават лични. Също така няма значение как се съхраняват данните – в ИТ система, на видеоносители или на хартия. Във всички случаи личните данни са предмет на изискванията за защита, определени в Регламента.

4. Нарушение на сигурността на личните данни

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, ние полагаме максимум усилия, за да защитим правата на субектите на данни, като без ненужно забавяне взаимодействаме с Комисията за защита на личните данни (надзорен орган) и предприемаме действия които ограничат рисковете за субектите на данни.

5. Как можете да се свържете с нас относно Вашите права

Ако желаете да упражнявате някое Вашите права, не забравяйте, че ще трябва да представите доказателство за самоличност.

Вашите заявление следва да съдържат като минимум:

име, ЕГН/ЛНЧ и адрес;  описание на искането; предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламента; подпис, дата на подаване и адрес за кореспонденция.

Към заявлението се прилага копие на актуално пълномощно, ако същото се подава от упълномощено лице.

Можете да подадете Вашите заявления по един от трите начина:

 • Онлайн – Изпратете мейл на съответния адрес: dpoangelini@deloitte.com
 • По пощата – Пощенски адрес: 1592 София, България Бул. Асен Йорданов № 10
 • На място – Служителите и партньорите ни, както и гражданите, могат да подадат заявлението си в офиса на Длъжностното лице по защита на данните.

Ръководството се ангажира да преглежда за актуалност и да ревизира настоящата Политика за поверителност.